Information och statistik om idrottsskador är viktigt för att kunna förstå omfattningen av och införa effektiva förebyggande åtgärder mot skador.

Skador inom olika idrotter

De tio idrotterna i Sverige med flest antal inrapporterade skador år 2015. Uppskattade värden/uppräknade värden till nationell befolkningsnivå.
Källa: Injury Data Base (IDB) samt Centrum för idrottsforskning (2017) Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016.

Vår kunskap om idrottsskador är otillräcklig. Statistiken bygger på inrapporterade idrottsskador på ett antal akutsjukhus i Sverige. Statistiken täcker endast sju procent av Sveriges befolkning vilket inte är tillräckligt för att statistiken ska räknas som ett representativt urval för Sverige. Därför har antalet skador per idrott uppräknats till nationell nivå, vilket är en relativt grov metod för att uppskatta förekomst av idrottsskador. Statistiken omfattar akuta skador men inte sådana som uppkommer till följd av överbelastningar, vilka är mycket vanliga inom idrotten.

Det behövs en utveckling av systemen för registrering och analys av idrottsskador i syfte att kartlägga den verkliga förekomsten av alla typer av idrottsskador och för att bättre förstå hur idrottsskador kan förebyggas i framtiden.

Stora könsskillnader i inrapporterade skador

De tio idrotter med flest antal inrapporterade skador fördelat på andel skadade fördelade på kön år 2015. Skattade värden.
Källa: Injury Data Base (IDB), Centrum för idrottsforskning (2017) Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016

Fördelningen av skador i olika idrotter speglar inte alltid könssammansättningen i dessa idrotter. Medan andelen av skador som drabbar kvinnor inom ridsporten, drygt 95 procent, är i ungefärlig paritet till andelen kvinnor som håller på med ridsport, är andelen skador som drabbar kvinnor inom gymnastiken, knappt 56 procent, betydligt lägre än andelen kvinnor som ägnar sig åt gymnastik. Vad är det inom gymnastiken som gör att pojkar och män skadar sig i större omfattning än flickor och kvinnor?

Även i motorsport är andelen skador inte i proportion till könsfördelningen i idrotten. Andelen skadade män, 92 procent, är betydligt högre än andelen män som ägnar sig åt motorsport i Sverige. På samma sätt verkar det vara något större andel män som skadas inom friidrott, ishockey och innebandy, medan kvinnorna är överrepresenterade vad gäller skador inom handboll.