Statistik om idrottsskador är viktigt för att förstå problemets omfattning och kunna göra det skadeförebyggande arbetet mer effektivt.

Skador inom olika idrotter

De tio idrotterna i Sverige med flest antal inrapporterade skador. År 2015. Skattade värden.
Källa: Injury Data Base (IDB), Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016

Forskningen vet förhållandevis lite om skadornas omfattning. Statistiken bygger på inrapporterade idrottsskador till ett antal akutsjukhus i Sverige och täcker endast sju procent av Sveriges befolkning, vilket inte är ett representativt urval. Antalet skador per idrott är därför uppräknad till nationell nivå, vilket är en relativt grov metod. Statistiken omfattar dessutom endast akuta skador – inte överbelastningsskador, som är mycket vanliga inom idrotten. Systemen för registrering och analys av idrottsskador behöver utvecklas för att kunna kartlägga den verkliga förekomsten av alla typer av idrottsskador, och för att bättre förstå hur de kan förebyggas i framtiden.

Stora könsskillnader i inrapporterade skador

De tio idrotter med flest antal inrapporterade skador fördelat på andel skadade fördelade på kön. År 2015. Skattade värden.
Källa: Injury Data Base (IDB), Statens stöd till idrotten – uppföljning 2016

Statistiken visar stora skillnader mellan könen i vissa idrotter, men det speglar i många fall könsfördelningen bland de aktiva. Andelen skador som drabbar ridsportande kvinnor, drygt 95 procent, är exempelvis i paritet till andelen kvinnor som håller på med ridsport. Gymnastik är den idrott som avviker mest. Andelen skador för kvinnor, knappt 56 procent, är betydligt lägre än andelen kvinnor som ägnar sig åt gymnastik. Observera att siffrorna är skattade och att det finns brister i statistiken.

Antalet män och kvinnor i olika idrotter hittar du i kategorin Medlemmar under ämnesområdet Föreningsidrott.