Idrottsföreningar har många olika utgifter. Kostnaderna varierar generellt sett beroende på föreningarnas storlek. Statistiken bygger på enkätsvar från ett stort antal kassörer i svenska idrottsföreningar.

Föreningarnas största kostnader

Svar på frågan: Ange de tre största kostnadsposterna för er förening? 2014. Andel som uppger följande kostnadsposter.
Källa: Centrum för idrottsforskning (2014) Etik och ekonomi i idrottsföreningar

Anläggningskostnader den klart dominerande utgiften för idrottsföreningar. I det ingår till exempel kostnader för att driva en anläggning eller hyra idrottsplaner och hallar. Närmare sju av tio föreningar har med detta på listan över sina tre största kostnadsposter. En relativt liten andel har listat löner och andra ersättningar som en av de tre viktigaste kostnaderna. Det beror sannolikt på att många idrottsföreningar inte har anställd personal.

Olika kostnader för olika föreningstyper

Svar på frågan: Ange de tre största kostnadsposterna för er förening? Andel som uppger följande kostnadsposter uppdelat på föreningsstorlek. 2014.
Stor förening = fler än 200 medlemmar. Mellanstor förening = 50–200 medlemmar. Liten förening = färre än 50 medlemmar.
Källa: Centrum för idrottsforskning (2014) Etik och ekonomi i idrottsföreningar

För stora idrottsföreningar är anläggningskostnader den klart största utgiftsposten. För mindre föreningar har förbundsavgifter och anmälningsavgifter till serier och cuper en en relativt sett större betydelse än för stora föreningar.

Fördjupning

CIF:s rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar