Stillasittande är en oberoende riskfaktor för ohälsa oavsett om man idrottar, motionerar eller i övrigt lever ett aktivt liv.

Stillasittande vanligt i Sverige

Andel (%) i den vuxna befolkningen som anger högt stillasittande, 10 timmar eller mer varje dag. År 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Stillasittande och utbildningsnivå

Andel (%) av den vuxna befolkningen (16–84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag, baserat på utbildningsnivå. År 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Män sitter mer än kvinnor

Andel (%) män och kvinnor (16–84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag. År 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Stillasittandet minskar med åldern

Andel (%) vuxna (16–84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag. År 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Högst stillasittande bland utomeuropeiska män

Andel (%) vuxna (16–84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag, utifrån födelseland. År 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Dramatisk ökning av ungas skärmtid

Forskare vid GIH har undersökt ungas idrottande i skola och på fritiden (SIH-studien). I undersökningen ingår frågor om deras skärmtid, det vill säga användande av datorer, tv, digitala skärmar med mera.

Andel (%) elever i årskurs 6 och 9 som anger hög skärmtid och högt tv-tittande på vardagar respektive helger. Jämförelse mellan 2001 och 2016. Med hög skärmtid och tv-tittande menas mer än 2 timmar per dag per vana.
Källa: SIH-studien (2016)/Gymnastik- och idrottshögskolan

Andelen barn och ungdomar som anger hög skärmtid på vardagar och helger har ökat dramatiskt mellan 2001 och 2016. Ökningen speglar utvecklingen och användandet av smarta telefoner, läsplattor och dataspel under den aktuella tidsperioden. Under samma tidsperiod har andelen som anger högt tv-tittande på vardagar och helger minskat kraftigt bland de unga, vilket sannolikt hör ihop med att det i dag är möjligt att titta på tv på nya sätt.

Slår man ihop hög skärmtid och högt tv-tittande tycks den totala tiden i stillasittande på fritiden ha ökat under perioden, från en redan hög till en ännu högre nivå. Detta är samtidigt mycket komplexa samband som man ska vara försiktig med att tolka och analysera. Enligt SIH-studien är andelen med hög skärmtid störst bland äldre ungdomar.