Att spendera mycket tid i stillasittande är en oberoende riskfaktor för ohälsa oavsett om man idrottar, motionerar eller lever ett aktivt liv på annat sätt.

Stillasittande vanligt i Sverige

Andel i den vuxna befolkningen som anger högt stillasittande, 10 timmar eller mer, varje dag år 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Stillasittande och utbildningsnivå

Andel av den vuxna befolkningen (16-84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag år 2016 baserat på utbildningsnivå.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Högst andel med högt stillasittande, i jämförelse med andra grupper, anger män med eftergymnasial utbildning.

Män sitter mer än kvinnor

Andel av män och kvinnor (16-84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag, år 2016.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten.

Stillasittande avtar med ålder

Andel av vuxna (16-84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag, år 2016, utifrån olika ålderskategorier.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Högst stillasittande bland utomeuropeiska män

Andel av vuxna (16-84 år) som anger att de är stillasittande 10 timmar eller mer per dag, år 2016, utifrån födelseland.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Dramatisk ökning av ungas skärmtid

Forskare vid GIH har undersökt ungas idrottande i skola och på fritiden (SIH-studien). I undersökningen ingår frågor om deras skärmtid, det vill säga användande av datorer, tv, digitala skärmar med mera.

Andel elever i årskurs 6 och 9 som anger hög skärmtid och högt tv-tittande på vardagar respektive helger. Jämförelse mellan åren 2001 och 2016. Med hög skärmtid och tv-tittande menas mer än 2 timmar per dag per vana.
Källa: SIH-studien (2016). Skola-Idrott-Hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan

Diagrammet visar att andelen barn och ungdomar som anger hög skärmtid på vardagar och helger har ökat dramatiskt mellan år 2001 och 2016. Ökningen speglar naturligtvis utvecklingen och användandet av smarta telefoner, läsplattor och dataspel under den aktuella tidsperioden. Under samma tidsperiod har andelen som anger högt tv-tittande på vardagar och helger minskat kraftigt bland de unga, vilket sannolikt hör ihop med att de nya teknologierna gör det möjligt att titta på tv på nya sätt och att nästan alla unga nyttjar dessa media.

Slår man ihop hög skärmtid och högt tv-tittande verkar den totala tiden i stillasittande aktiviteter på fritiden ha ökat under perioden, från en redan hög nivå till en ännu högre nivå. Detta är samtidigt mycket komplexa samband som man ska vara försiktig med att tolka och analysera. Enligt SIH-studien är andelen med hög skärmtid högst bland de äldre ungdomarna.