Jämställdhet inom idrott handlar om att skapa lika förutsättningar till idrottande och idrottsdeltagande för män och kvinnor. Nedan presenteras statistik från idrotten ur ett jämställdhetsperspektiv. Mycket handlar om representation, det vill säga, hur stor andel kvinnor och män som har ledar- och förtroendeuppdrag  inom idrotten. Vi redovisar också fördelning av ekonomiskt stöd och andra aspekter på jämställdhet.

Specialidrottsförbund med högst andel kvinnor

Idrotter med högst andel kvinnliga medlemmar år 2016. En person kan vara aktiv i idrott i flera specialidrottsförbund. Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. Siffrorna för friidrotten speglar således inte enbart friidrottsverksamheten i Sverige. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet år 2017 handlar det om totalt 85 lokalföreningar i Friskis&Svettis som är medlemmar i Svenska friidrottsförbundet. Det motsvarar cirka 8 procent av friidrottens 1 009 föreningar och 19 procent av träningstillfällen inom friidrotten (278 036 av 1 455 072 tillfällen).
Källa: Riksidrottsförbundet

Diagrammet visar att ridsport, konståkning och gymnastik är de idrotter med i särklass högst andel kvinnliga medlemmar år 2016, följt av friidrott, simning och handboll. När det gäller antal kvinnliga medlemmar står friidrott och fotboll i en särställning med cirka 256 000 respektive 207 000 medlemmar. De andra idrotterna med över 100 000 kvinnliga medlemmar är gymnastik (151 000), ridsport (149 000) och golf (145 000). Innebandy, korpen, skidsport och handboll har alla ett kvinnligt medlemsantal i storleksordningen 51 000-54 000, medan simsport har drygt 86 000 kvinnliga medlemmar.

Specialidrottsförbund med högst andel män

De tio specialidrottsförbund i Sverige med högst andel manliga medlemmar år 2016 (%). En person kan vara aktiv i idrott i flera specialidrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Tio specialidrottsförbund i Sverige har mer än 80 procent män bland sina utövare, och i fem specialidrottsförbund (ishockey, cricket, amerikansk fotboll, flygsport, biljard) överstiger andelen män 15 procent. Av dessa fem idrotter är ishockey klart störst i antalet medlemmar och antal träningstillfällen.

Mer av stödet går till pojkars idrottande

Andel träningstillfällen fördelat på ålder och kön enligt LOK-stödet (%) år 2016. Stöd utgår till barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Kategorin över 25 år är idrottare med funktionsnedsättningar. För deltagare med funktionsnedsättningar finns ingen övre åldersgräns för att erhålla stöd för verksamheten.
Källa: Riksidrottsförbundet

Det är en betydligt större andel av LOK-stödet som går till pojkar än till flickor år 2016: 61 procent jämfört med 39 procent om man summerar alla ålderskategorier 7-25 år. Andelen stöd till pojkar är som allra störst mellan 21-25 års ålder. Bland flickorna minskar andelen stöd med ökande ålder, förutom i ålderskategorin > 25 år. Det är viktigt att notera att ökande andel av stödet till pojkarna i tonåren inte betyder att antalet pojkar i idrotten ökar i dessa ålderskategorier. Tvärtom minskar antalet individer med ökande ålder generellt inom idrotten, och mer hos flickor än hos pojkar i tonåren.

Männen dominerar som ordföranden i specialidrottsförbunden…

Andel kvinnor och män som ordförande i specialidrottsförbunden år 2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

… och på posten som generalsekreterare

Andel kvinnor och män som generalsekreterare i specialidrottsförbunden år 2016.
Källa: Specialidrottsförbunden

Cirkeldiagrammen ovan visar att en stor majoritet av ordförandeposterna innehas av män, 76 procent. Endast 24 procent av specialidrottsförbunden har en kvinnlig ordförande år 2016. Motsvarande andel män och kvinnor på posten som generalsekreterare är 70 respektive 30 procent.

Jämställda och ojämställda styrelser

 

Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom specialidrottsförbunden år 2016. Kvinnodominerade betyder att andelen kvinnor i styrelsen överstiger 60 procent. Mansdominerade betyder att andelen män i styrelsen överstiger 60 procent. Jämställda innebär att båda kön uppgår till minst 40 procent i styrelsen.
Källa: Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

Ungefär hälften (52%) av specialidrottsförbunden har en jämställd styrelse där båda könen uppgår till minst 40 procent. Dock är 33 specialidrottsförbund (46%) mansdominerade och endast ett förbund kvinnodominerat vad gäller representation i styrelsen. Representation i styrelsen säger naturligtvis ingenting om andra dimensioner av jämställdhet såsom makt, värderingar och ”vem som tillåts sätta agendan”.

Få kvinnor har internationella uppdrag

Könsfördelning av svenska idrottsledare som är representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer, 2014-2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Tre fjärdedelar av svenska idrottsledare med internationella uppdrag är män. Andelen kvinnor med internationella uppdrag för idrottsrörelsen har ökat något under perioden 2014-2016, men det är en blygsam ökning från 22 till 24 procent. Av de totalt 310 officiella uppdragen internationellt under 2016 stod manliga ledare för 76 procent, det vill säga, det var manlig representation på 236 av mötena mot kvinnornas representation på endast 74 möten.

Få förbund har en majoritet kvinnor i sin styrelse

Men dessa är undantagen

Specialidrottsförbund med en majoritet kvinnor i sin styrelse år 2016.
Källa: Riksidrottsförbundet

Det är tretton specialidrottsförbund som har en andel kvinnliga styrelsemedlemmar som överstiger 55 procent. Ridsportförbundet står ut från de andra förbunden med hela tio kvinnor i styrelsen och en andel totalt på 77 procent.

Läs mer i CIF:s rapport Statens stöd till idrotten 2017

Läs mer i CIF:s fördjupade analys av jämställdhet inom idrotten 2017