Hälsa och kondition motiverar till träning

Motiv till idrott, träning och motion bland svenskar, 15 år och uppåt. Andel (%) per svarsalternativ. År 2018.
Totalt 1 036 deltog i undersökningen. Personerna kunde välja flera alternativ. Alla svarsalternativ redovisas inte i diagrammet.
Källa: Eurobarometer, 2018

Eurobarometer är en regelbunden opinionsundersökning om medborgarnas åsikter inom Europeiska unionen. Den visar att svenskarnas motiv till träning och motion framför allt handlar om att bibehålla och förbättra sin hälsa, form och kondition. Betydligt ovanligare motiv är att lära sig nya färdigheter och att vara med vänner.

Brist på tid och motivation hindrar träning

 

Hinder till idrott, träning och motion bland svenskar, 15 år och uppåt. Andel (%) per svarsalternativ. År 2018.
Totalt 1 036 personer deltog i undersökningen. Personerna kunde välja flera alternativ. Alla svarsalternativ redovisas inte i diagrammet.
Källa: Eurobarometer, 2018

Ont om tid, låg motivation eller funktionsnedsättning är de vanligaste upplevda hindren till träning och motion bland svenskar, enligt Eurobarometer. Betydligt färre svarar att de är rädda för skador, eller att de saknar en träningskamrat eller plats att träna på.

Upplevda hinder till träning bland unga

 

Upplevda hinder till idrott och träning hos svenskar 15–24 år. Andel (%) per svarsalternativ. År 2016.
Totalt 6 974 personer deltog i undersökningen. Personerna kunde välja flera alternativ. Svarsalternativet ”Övrigt” redovisas inte.
Källa: Ungdomsbarometern

Ungdomsbarometern undersöker bland annat ungas tränings- och motionsvanor. Ungas upplevda hinder till idrott och träning liknar dem som framkommer i de åldersmässigt bredare undersökningarna från Eurobarometer ovan. Observera att Ungdomsbarometern ställer delvis andra frågor än Eurobarometer.