Flera aktuella studier visar att svenskarna rör sig för lite och sitter stilla för mycket. Den statistik som presenteras här bygger på att människor själva fått bedöma sin fysiska aktivitet. Observera att vi tenderar att överskatta mängden motion när vi själva får bedöma den.

Så många bedömer att de når rekommendationen

 

Andel (%) som anger att de når rekommendationen om minst 150 minuter i veckan av minst måttligt ansträngande fysisk aktivitet. År 2018.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

För att få en hälsoeffekt rekommenderas fysisk aktivitet på minst måttligt ansträngande nivå, minst 150 minuter i veckan. Det motsvarar aktiviteter som gör dig andfådd, varm och lite svettig, till exempel löpning, simning, cykling, tennis eller raska promenader. Om man tränar mer, eller rör sig med högre intensitet, ger det i allmänhet större hälsoeffekter. Två av tre personer anger själva att de når rekommendationen. Andelen är lägst i den äldsta åldersgruppen. Könsskillnaderna är små. Läs mer om rekommendationer om fysisk aktivitet här.

Så många uppger att de motionerar minst fem timmar i veckan

Andel (%) män och kvinnor som anger att de är fysiskt aktiva på minst måttligt ansträngande nivå minst 300 minuter per vecka. År 2018.
Källa: Nationella folkhälsoenkäten/Folkhälsomyndigheten

Cirka 35 procent anger att de är betydligt mer aktiva än den lägsta rekommendationen för fysisk aktivitet, som redovisas i diagrammet ovan. Skillnaderna mellan åldrar och kön på den här högre aktivitetsnivån liknar dem som går att se på den lägre.

En stor grupp motionerar sällan eller inte alls

Andel (%) av befolkningen, 6–80 år, som anger att de motionerar minst 1 gång per vecka samt sällan eller aldrig (högst 1–3 gånger/månad). År 2017. Skattade och avrundade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

Ungefär en fjärdedel i åldrarna 6–80 år anger att de sällan eller aldrig motionerar på fritiden. Andelen stiger med ökande ålder och är dubbelt så stor i den äldsta åldersgruppen jämfört med den yngsta.

Fler män bland de minst aktiva

Andel (%) kvinnor och män, 6–80 år, som anger att de motionerar minst en gång per vecka samt sällan eller aldrig (högst 1–3 gånger/månad). År 2017. Skattade och avrundade värden.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

En större andel män än kvinnor anger att de aldrig eller sällan motionerar. Kvinnor motionerar minst en gång per vecka i högre grad än män.

Promenader den populäraste motionsaktiviteten

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige år 2016, 6–80 år, sett till antalet regelbundna utövare. Skattade värden. Deltagarna i undersökningen kunde välja flera svarsalternativ. Promenad = promenad, power walk, stavgång. Gruppträning = aerobics, gympa, step, zumba och dylikt. Yoga = yoga, meditation, qigong, avspänning och dylikt.
Källa: Riksidrottsförbundet/SCB

Promenader, löpning och styrketräning är de vanligaste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige, både bland kvinnor och män. Antal utövare är alltså flest i de motionsformer som utövas på egen hand. Endast en lagidrott, fotboll, tar sig in på topp tio-listan.