De populäraste motionsaktiviteterna bland män

 

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna för män i Sverige år 2016, 6-80 år, sett till antalet regelbundna utövare. Skattade värden, avrundat till närmaste tusental. Deltagarna i undersökningen kunde välja flera svarsalternativ. Aktiviteten ”Promenad” står för gång, promenad, power walk, stavgång. Aktiviteten ”Gruppträning” står för aerobics, gympa, step, zumba och dylikt. Aktiviteten ”yoga” står för yoga, meditation, qigong, avspänning och dylikt.

Källa: Riksidrottsförbundet/SCB

Tabellen visar att promenader, löpning och styrketräning är de vanligast förekommande idrotts- och motionsaktiviteterna bland pojkar och män i Sverige år 2016. Endast en lagidrott tar sig in på ”topp tio”, fotboll som är den femte mest förekommande aktiviteten.

De populäraste motionsaktiviteterna bland kvinnor

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna för kvinnor i Sverige år 2016, 6-80 år, sett till antalet regelbundna utövare. Skattade värden, avrundat till närmaste tusental. Deltagarna i undersökningen kunde välja flera svarsalternativ. Aktiviteten ”Promenad” står för gång, promenad, power walk, stavgång. Aktiviteten ”Gruppträning” står för aerobics, gympa, step, zumba och dylikt. Aktiviteten ”yoga” står för yoga, meditation, qigong, avspänning och dylikt.

Källa: Riksidrottsförbundet/SCB

Tabellen visar att promenader är den överlägset vanligaste motionsaktiviteten hos flickor och kvinnor i Sverige år 2016. Promenader är mer än dubbelt så vanligt som tvåan på listan, löpning. Andra vanliga aktiviteter är styrketräning, gruppträning och cykling. Den enda lagidrotten på listan, fotboll, hamnar på en tionde plats.

Hur många vuxna rör sig minst 150 minuter i veckan?

Folkhälsomyndigheten mäter befolkningens fysiska aktivitet. Andel män och kvinnor, samt totalt, som anger att de når rekommendationen om minst 150 minuter i veckan av minst måttligt ansträngande fysisk aktivitet, år 2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”, Folkhälsomyndigheten

Med fysisk aktivitet på minst måttligt ansträngande nivå menas aktiviteter som exempelvis löpning, simning, cykling, tennis, raska promenader. Det är aktiviteter som gör dig andfådd, varm och lite svettig. Minst 150 minuter fysisk aktivitet i veckan anses vara en nedre gräns för där hälsoeffekter kan ses. Det motsvarar den tidigare rekommendationen om minst 30 minuter om dagen, fem dagar i veckan, av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Högre volym fysisk aktivitet (än 150 min/vecka), eller rörelse med högre intensitet (ansträngning), ger större hälsoeffekter i allmänhet.

Diagrammet visar att två av tre personer anger regelbunden hälsofrämjande fysisk aktivitet och att könsskillnaderna är små – förutom i den äldsta gruppen, 65-84 år, där lägre andel kvinnor anger regelbunden fysisk aktivitet jämfört med männen. Andelen som anger regelbunden fysisk aktivitet verkar även minska med stigande ålder i den svenska befolkningen.

Hur många vuxna rör sig minst 300 minuter i veckan?

Andel män och kvinnor som anger att de är fysiskt aktiva på minst måttligt ansträngande nivå minst 300 minuter per vecka år 2016.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Ett liknande mönster kan ses som i diagrammet för 150 minuter fysisk aktivitet i veckan: Det är en liten större andel män som anger minst 300 minuter i veckan av fysisk aktivitet jämfört med kvinnor, men bland vuxna och medelålders är det istället en större andel kvinnor som anger hög volym fysisk aktivitet.

Hur ofta motionerar vi?

Andel av befolkningen, 6-80 år, som anger att de motionerar ofta/minst 1 gång per vecka samt andel som motionerar aldrig eller sällan (högst 1-3 gånger/månad). Skattade värden, år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet och SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

Det är lite drygt en av fyra personer i åldrarna 6-80 år som anger att de aldrig eller sällan motionerar på fritiden. Dessa personer kan sägas ha den största risken för ohälsa och sjukdom, även om man givetvis inte kan säga något om deras totala aktivitetsnivå (transporter, fysisk aktivitet genom yrket). Andelen som aldrig eller sällan motionerar stiger med ökande ålder. Andelen fördubblas från ungdomsåren till medelåldern och på ålderns höst – från 17 till 34 procent.

Motionsvanor hos kvinnor och män

Andel av kvinnor och män, 6-80 år, som anger att de motionerar ofta/minst en gång per vecka samt andel som motionerar aldrig eller sällan (högst 1-3 gånger/månad). Skattade värden år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet och SCB, Svenska folkets relation till motion och idrott

Det är fler män (33 %) än kvinnor (23 %) som anger att de aldrig eller sällan motionerar. Och omvänt: Det är fler kvinnor än män som anger att de motionerar ofta eller minst en gång per vecka: 77 procent för kvinnor och 67 procent för män.

Läs mer om fysisk aktivitet

CIF:s rapport De aktiva och de inaktiva

Läs mer om fysisk aktivitet och folkhälsa

Folkhälsomyndigheten