Ungas deltagande i föreningsidrott skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Människors sociala position har stor betydelse, till exempel bakgrund, familjesituation, bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå.

Unga med utländsk bakgrund idrottar mindre

Andel (%) unga 12–18 år som idrottar i en idrottsförening, svensk och utländsk bakgrund. År 2016–2017.
Källa: Barn-ULF/SCB

Barn och ungdomar med utländsk bakgrund deltar i föreningsidrott i betydligt lägre grad än unga med svensk bakgrund. I gruppen med utländsk bakgrund ingår både de som är födda utomlands och de som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Barn till ensamstående idrottar mindre

Andel (%) unga 12–18 år som idrottar i förening, beroende av föräldrars civilstatus (ensamstående eller sammanboende), år 2014–2015.
Källa: Barn-ULF/SCB

Barn till ensamstående föräldrar idrottar i lägre grad jämfört med de vars föräldrar bor ihop.

Barn till högutbildade idrottar mer

Andelen (%) unga 12–18 år som idrottar i förening, med avseende på föräldrars utbildningsnivå (högst gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning). År 2016–2017.
Källa: Barn-ULF/SCB

Högutbildade föräldrar har i högre grad barn som deltar i föreningsidrott än vad föräldrar med lägre utbildning har. Vuxna med hög utbildning tenderar också att själva vara mer fysiskt aktiva än vuxna med låg utbildning.