Mångfald inom idrott och motion handlar om att öka deltagandet från underrepresenterade grupper, till exempel att inkludera personer med funktionsnedsättningar, invånare från socialt utsatta områden, personer med en stillasittande livsstil samt personer med utländsk bakgrund.

Barn med svensk respektive utländsk bakgrund

Barn och ungdomar med utländsk bakgrund idrottar i lägre grad än barn med svensk bakgrund.

Andelen barn med svensk respektive utländsk bakgrund som idrottar i en idrottsförening år 2016 (%).
Källa: Barn-ULF, SCB

Barn med utländsk bakgrund idrottar i idrottsförening i lägre grad jämfört med barn med svensk bakgrund.

Familjesituation

Barn till ensamstående föräldrar idrottar i lägre grad än vad barn till samboende föräldrar gör.

Andelen barn 12–18 år som idrottar i förening, beroende av föräldrars civilstatus (ensamstående eller sammanboende), år 2014–2015.
Källa: Riksidrottsförbundet

Barn och ungdomar till ensamstående föräldrar idrottar i betydligt lägre grad jämfört med barn och ungdomar vars föräldrar bor ihop, 51 respektive 68 procent.

Utbildning

Föräldrars utbildning spelar roll för hur aktiva barnen och ungdomarna är.

Andelen barn och ungdomar 12-18 år som idrottar i förening, med avseende på föräldrars utbildningsnivå (högst gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning), år 2014-2015.
Källa: Riksidrottsförbundet

Barn och ungdomar till föräldrar med högst gymnasieutbildning idrottar i betydligt lägre grad jämfört med barn och ungdomar vars föräldrar har en eftergymnasial utbildning: 55 respektive 72 procent. Skillnaden tros bland annat ha med resurser och föräldrars egen aktivitet att göra. Vuxna med hög utbildning tenderar att motionera mer jämfört med vuxna med lägre utbildning.