Ungas deltagande i föreningsidrott skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Bakgrund, familjesituation, bostadsort och föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse.

Unga med utländsk bakgrund idrottar mindre

Andel (%) unga 12–18 år som idrottar i en idrottsförening, svensk och utländsk bakgrund. År 2016–2017.
Källa: Barn-ULF/SCB

Barn och ungdomar med utländsk bakgrund deltar i föreningsidrott i betydligt lägre grad än unga med svensk bakgrund. I gruppen med utländsk bakgrund ingår både de som är födda utomlands och de som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Barn till högutbildade idrottar mer

Andelen (%) unga 12–18 år som idrottar i förening, med avseende på föräldrars utbildningsnivå (högst gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning). År 2016–2017.
Källa: Barn-ULF/SCB

Högutbildade föräldrar har i högre grad barn som föreningsidrottar än föräldrar med lägre utbildning. Vuxna med hög utbildning tenderar dessutom att själva vara mer fysiskt aktiva än vuxna med låg utbildning.

Barn till ensamstående idrottar mindre

Andel (%) unga 12–18 år som idrottar i förening, beroende av föräldrars civilstatus. År 2014–2015.
Källa: Barn-ULF/SCB

Barn och ungdomar med ensamstående föräldrar föreningsidrottar i betydligt mindre grad än andra, visar statistiken.