Ungas deltagande i föreningsidrott skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Bakgrund, familjesituation, bostadsort och föräldrarnas inkomst och utbildningsnivå har stor betydelse.

Socioekonomi avgör vilka som föreningsidrottar

Andel (%) medlemskap i idrottsförening bland 15-åringar, i relation till familjens utbildningskapital och ekonomiska kapital. År 2018.
Källa: Ungas idrottande – inte bara en klassfråga. I Centrum för idrottsforskning ”Idrotten och (o)jämlikheten”

Familjens ekonomi och utbildningsnivå har stor betydelse för vilka unga som idrottar i en förening. Det visar en undersökning av totalt 1 000 femtonåriga pojkar och flickor på fyra platser i Sverige. I hem med hög utbildningsnivå och stora ekonomiska resurser är 80 procent av ungdomarna medlemmar i en idrottsförening. I hem med låg utbildningsnivå och små ekonomiska resurser är motsvarande siffra 30 procent. Ojämlikheten har funnits under lång tid och inget tyder på att den har minskat på senare år.

Unga med utländsk bakgrund idrottar mindre

Andel (%) unga 12–18 år som idrottar i en idrottsförening, svensk och utländsk bakgrund. År 2018–2019.
Källa: Barn-ULF/SCB

Barn och ungdomar med utländsk bakgrund deltar i föreningsidrott i lägre grad än unga med svensk bakgrund. I gruppen utländsk bakgrund ingår barn födda utomlands och barn födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar.

Barn till högutbildade idrottar mer

Andelen (%) unga 12–18 år som idrottar i förening, med avseende på föräldrars utbildningsnivå (högst gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning). År 2018–2019.
Källa: Barn-ULF/SCB

Unga med högutbildade föräldrar föreningsidrottar i högre grad än barn till föräldrar med lägre utbildning. Vuxna med hög utbildning tenderar dessutom att själva vara mer fysiskt aktiva än vuxna med låg utbildning.

Barn till ensamstående idrottar mindre

Andel (%) unga 12–18 år som idrottar i förening, beroende av föräldrars civilstatus. År 2018–2019.
Källa: Barn-ULF/SCB

Barn och ungdomar med ensamstående föräldrar föreningsidrottar i mindre grad än unga med sammanboende föräldrar.