Ett mått på jämställdhet inom barn- och ungdomsidrotten är fördelningen av det statliga aktivitetsstödet till flickor och pojkar. Enligt 2016 års statistik beviljades landets lokala idrottsföreningar stöd för 58,7 miljoner aktivitetstillfällen. Flickornas andel var 39 procent och pojkarna andel 61 procent.

Fördelningen av aktivitetstillfällen mellan flickor och pojkar

Fördelning av aktivitetstillfällen mellan flickor och pojkar i åldern 7-25 år 2016. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Källa: Riksidrottsförbundet

Lokalt aktivitetsstöd till flickor 2016 per kommun

Andel av det totala LOK-stödet (%) 2016 som går till flickors idrottande i Sveriges 290 kommuner. Staplarna visar antal kommuner i respektive andelskategori. Pojkars andel av LOK-stödet visas ej. LOK står för lokalt aktivitetsstöd och speglar den idrottsverksamhet som bedrivs i varje kommun.

Källa: Riksidrottsförbundet

 

 

Diagrammet visar att ett stort antal av kommunerna 2016 rapporterar låg andel idrottsverksamhet för flickor, baserat på statistik från LOK-stöd. LOK-stödet speglar generellt hur idrottsverksamheten ser ut i kommunerna och möjliggör analyser av hur mycket stöd som går till pojkar respektive flickors idrott. 58 kommuner (20 %) har exempelvis en andel LOK-stöd till flickors idrottande på 35 procent eller lägre (de fem staplarna med lägst andel i diagrammet). Hela 164 kommuner (57 %) når inte en andel LOK-stöd till flickors idrottande på 40 procent. I endast fem kommuner i Sverige 2016 (1,7 %) går en högre andel av LOK-stödet till idrottsverksamhet för flickor jämfört med pojkars idrottande.

En jämförelse av LOK-stöd till flickor 2006 och 2016

Andel av det totala LOK-stödet (%) till flickors idrottande i Sveriges 290 kommuner. Jämförelse mellan år 2006 och 2016. Staplarna visar antal kommuner i respektive andelskategori. Svarta staplar: 2006. Vita staplar: 2016. Pojkars LOK-stöd visas ej. LOK står för lokalt aktivitetsstöd och speglar den idrottsverksamhet som bedrivs i varje kommun.

Källa: Riksidrottsförbundet

Diagrammet visar att antalet kommuner med låg idrottsverksamhet för flickor har ökat anmärkningsvärt mycket vid en jämförelse mellan 2006 och 2016. Antalet kommuner där LOK-stödet till flickors idrottande inte når över 40 procent av totalen har exempelvis ökat från 109 till 164 stycken under tioårsperioden (50 %). Vidare var det 19 kommuner i Sverige 2006 med ett högre LOK-stöd till flickor än till pojkar. Motsvarande antal 2016 var endast fem kommuner. I diagrammet kan man även se att det har skett en minskning av flickornas andel av LOK-stödet i varje andelskategori över 40 procent.

Läs mer i CIF:s fördjupade analys av jämställdheten inom idrotten 2017

Läs mer i CIF:s rapport Statens stöd till idrotten 2017