Män dominerar bland idrottsförbundens förtroendevalda. Men andelen kvinnor ökar. Könsskillnaderna är stora mellan olika förbund.

Fler jämställda styrelser – men fortsatt manlig dominans

Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom de 72 specialidrottsförbunden. År 2019.
Kvinnodominerade = andelen kvinnor överstiger 60 procent. Mansdominerade = andelen män överstiger 60 procent. Jämställda = båda kön uppgår till minst 40 procent.
Källa: Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

Kvinnor har tagit allt större plats i idrottsförbundens styrelser under 2000-talet. År 2019 betecknades 61 procent av förbunden som jämställda. Motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Den manliga dominansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 22 av 72 förbund är andelen män större än 60 procent. Sex förbund har en motsvarande övervikt av kvinnor.

Männens övertag i styrelserna ökar med åldern

Antal män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2019.
Källa: Specialidrottsförbunden

Majoriteten av ledamöterna i idrottsförbundens styrelser är medelålders och äldre. De flesta är män. Den manliga dominansen ökar i takt med stigande ålder. 

Stor andel kvinnor bland de yngsta ledamöterna

Andel (%) män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2019. 
Källa: Specialidrottsförbundet

Andelen manliga och kvinnliga ledamöter i olika åldersgrupper skiljer sig kraftig åt. Kvinnorna dominerar i den yngsta och till antalet minsta kategorin. Männen är i klar majoritet i de äldre åldersgrupperna. Totalt sett består förbundens styrelser av 56 procent män och 44 procent kvinnor

Kraftig majoritet män bland förbundens ordföranden

Andel (%) kvinnor och män som ordförande i de 72 specialidrottsförbunden. År 2019.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män sitter på de flesta av idrottsförbundens högsta poster. Det märks inte minst rollen som ordförande. En fjärdedel av förbunden, 19 stycken, har valt en kvinna till den posten.

Förbundens generalsekreterare är oftast en man

Andel (%) kvinnor och män som generalsekreterare i de 72 specialidrottsförbunden. År 2019.
Källa: Specialidrottsförbunden

Bland förbundens generalsekreterare är 67 procent män och 33 procent kvinnor. Generalsekreteraren är förbundens högsta tjänsteman. 

Manliga idrottsledare får fler internationella uppdrag

Andel (%) svenska manliga och kvinnliga idrottsledare som är representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer. År 2020.
Källa: Riksidrottsförbundet

Svenska idrottsledare med internationella uppdrag är oftast män. Könsfördelningen har varit i stort sett oförändrad under senare år. Svensk idrottsrörelse hade totalt 350 representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer 2020. Av dem var 96 kvinnor och 254 män.

Förbund med högst andel kvinnliga medlemmar

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) kvinnliga medlemmar. År 2019. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män och kvinnor väljer i hög grad olika idrotter. Den kvinnliga dominansen är störst inom cheerleading och ridsport. Antalet kvinnor i förbunden redovisas under Föreningsidrott.

Forskning visar att idrotten i stor utsträckning styrs av starka könsnormer. Det är fortfarande vanligt med föreställningar om hur män och kvinnor ”är”, hur olika idrotter ”ska vara” och vad som är ”normalt”. Dessa föreställningar påverkar hur män och kvinnor idrottar och innebär ett hinder för en jämställd idrott. Det konstaterade Centrum för idrottsforskning i en regeringsrapport 2018.

Förbund med högst andel manliga medlemmar

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) manliga medlemmar. År 2019. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Flera idrottsförbund har en kraftig dominans av män bland sina medlemmar. De tio mest mansdominerade förbunden har alla över 80 procent män. Antalet män i förbunden redovisas under Föreningsidrott.