Män är i majoritet bland idrottsförbundens förtroendevalda. Men andelen kvinnor ökar kraftigt. Bland förbundens medlemmar är könsskillnaderna stora mellan olika förbund.

Förbundens styrelser alltmer jämställda

Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom de 71 specialidrottsförbunden. År 2020.
Kvinnodominerade = andelen kvinnor överstiger 60 procent. Mansdominerade = andelen män överstiger 60 procent. Jämställda = båda kön uppgår till minst 40 procent.
Källa: Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

Kvinnor tar allt större plats i idrottsförbundens styrelser. År 2020 hade 61 av 71 förbund (86 procent) en jämställd sammansättning av kvinnor och män. Det är en kraftig ökning jämfört med året innan. År 2019 var 44 av 72 förbund (61 procent) av styrelserna jämställda. En styrelse definieras som jämställd om båda könen uppgår till minst 40 procent bland ledamöterna. Sju styrelser hade för få kvinnor för att räknas som jämställda 2020. Tre innehöll för få män.

Läs mer om utvecklingen på Idrottsforskning.se

Medelålders och äldre i majoritet i styrelserna

Antal män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2020.
Källa: Specialidrottsförbunden

Majoriteten av ledamöterna i idrottsförbundens styrelser är medelålders och äldre. I dessa ålderskategorier är de flesta män. Den manliga dominansen ökar i takt med stigande ålder.

Stor andel kvinnor bland de yngsta ledamöterna

Andel (%) män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2020. 
Källa: Specialidrottsförbundet

Andelen manliga och kvinnliga ledamöter i olika åldersgrupper skiljer sig kraftig åt. Kvinnorna dominerar i den yngsta och till antalet minsta kategorin. Männen är i klar majoritet i de äldsta åldersgrupperna. Totalt sett består förbundens styrelser av 52 procent män och 48 procent kvinnor

Dominans av män bland förbundens ordföranden

Andel (%) kvinnor och män som ordförande i de 71 specialidrottsförbunden. År 2020.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män sitter på de flesta av idrottsförbundens högsta poster. Det märks bland annat i rollen som ordförande. Två tredjedelar av förbunden har valt en man till den posten. Men också här blir kvinnorna fler. År 2020 hade 24 förbund en kvinnlig ordförande. Det är fem fler än året innan.

Förbundens generalsekreterare är oftast en man

Andel (%) kvinnor och män som generalsekreterare i de 71 specialidrottsförbunden. År 2020.
Källa: Specialidrottsförbunden

Generalsekreteraren är ett idrottsförbunds högsta tjänsteman. År 2020 hade 47 män 24 kvinnor den posten. Könsfördelningen är oförändrad jämfört med 2019.

Manliga idrottsledare får betydligt fler internationella uppdrag

Andel (%) svenska manliga och kvinnliga idrottsledare som är representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer. År 2020.
Källa: Riksidrottsförbundet

Riksidrotts­förbundets 71 specialidrotts­förbund hade 324 representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer 2020. Hela 70 procent av de internationella uppdragen sköts av män. Könsfördelningen har varit i stort sett oförändrad under senare år.

En ny unik kartläggning av svenska idrottsledare på den internationella idrottsarenan visar på de utmaningar som finns i jämställdhetsarbetet.

Förbund med högst andel kvinnliga medlemmar

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) kvinnliga medlemmar. År 2020. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män och kvinnor väljer i hög grad olika idrotter. Den kvinnliga dominansen är störst inom cheerleading och ridsport, där över 90 procent av medlemmarna är kvinnor. Flest kvinnor återfinns däremot i fotboll och friidrott.

Forskning visar att idrotten i stor utsträckning styrs av starka könsnormer. Det är fortfarande vanligt med föreställningar om hur män och kvinnor ”är”, hur olika idrotter ”ska vara” och vad som är ”normalt”. Dessa föreställningar påverkar hur män och kvinnor idrottar och innebär ett hinder för en jämställd idrott, enligt Centrum för idrottsforsknings analys av jämställdheten i idrotten 2018.

Förbund med högst andel manliga medlemmar

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) manliga medlemmar. År 2020. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Flera idrottsförbund har en kraftig dominans av män bland sina medlemmar. I de tio förbund med högst andel män är mindre än 20 procent av medlemmarna kvinnor.