Män dominerar på idrottsrörelsens maktpositioner. Här presenteras könsfördelningen av förtroendeuppdrag inom idrottsrörelsens 71 idrottsförbund, samt andelen kvinnor och män bland förbundens medlemmar.

Fler jämställda styrelser – men fortsatt manlig dominans

Kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom de 71 specialidrottsförbunden. År 2017.
Kvinnodominerade = andelen kvinnor överstiger 60 procent. Mansdominerade = andelen män överstiger 60 procent. Jämställda = båda kön uppgår till minst 40 procent.
Källa: Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

Kvinnor har tagit allt större plats i specialidrottsförbundens styrelser under 2000-talet. År 2017 var 56 procent av förbunden jämställda. Motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Den manliga dominansen i styrelserna är däremot fortsatt stor. I 29 av 71 förbund är andelen män större än 60 procent. Två förbund (3 procent) har en motsvarande övervikt av kvinnor.

Ordföranden är oftast en man

Andel (%) kvinnor och män som ordförande i de 71 specialidrottsförbunden. År 2017.
Källa: Riksidrottsförbundet

Övervikt av män bland förbundens generalsekreterare

Andel (%) kvinnor och män som generalsekreterare i de 71 specialidrottsförbunden. År 2017.
Källa: Specialidrottsförbunden

De två cirkeldiagrammen ovan visar att män dominerar de högsta posterna inom specialidrottsförbunden. En stor majoritet av förbundens ordföranden är män. Knappt en fjärdedel har en kvinna på den posten. Könsfördelningen bland förbundens generalsekreterare är 70 män respektive 30 procent kvinnor.

Män och kvinnor med internationella uppdrag

Könsfördelning av svenska idrottsledare som är representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer. År 2017.
Källa: Riksidrottsförbundet

Tre fjärdedelar av svenska idrottsledare med internationella uppdrag är män. Könsfördelningen har varit i stort sett oförändrad under senare år. Svensk idrottsrörelse hade totalt 313 representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer 2017. Av dem var 80 kvinnor och 233 män.

Idrottsförbund med högst andel kvinnor

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) kvinnliga medlemmar. År 2017.
En person kan vara aktiv i flera specialidrottsförbund. Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska friidrottsförbundet.
Källa: Riksidrottsförbundet

Ett tiotal specialidrottsförbund har en övervikt kvinnor bland sina medlemmar. Ridsport och konståkning har allra störst andel kvinnor. Antalet kvinnliga medlemmar i olika förbund redovisas under kategorin ”Föreningsidrott”.

Idrottsförbund med högst andel män

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) manliga medlemmar. År 2017.
En person kan vara aktiv i flera specialidrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Tio specialidrottsförbund har mer än 80 procent män bland sina utövare. Antalet manliga medlemmar i olika förbund redovisas under kategorin ”Föreningsidrott”.