Män är i majoritet bland idrottsförbundens förtroendevalda, men andelen kvinnor har ökat under senare år. Kvinnor och män söker sig i hög grad till olika idrotter, visar de stora könsskillnaderna på medlemsnivå.

Ökad jämställdhet i förbundens styrelser

2023-11-21

Antal och andel kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom de 72 specialidrottsförbunden. År 2022.
Kvinnodominerade = andelen kvinnor överstiger 60 procent. Mansdominerade = andelen män överstiger 60 procent. Jämställda = båda kön uppgår till minst 40 procent.
Källa: Riksidrottsförbundet

Kvinnor tar större plats i specialidrottsförbundens styrelser. 63 av 72 förbund (88 procent) hade en jämställd sammansättning 2022. Åtta styrelser hade för få kvinnor för att betraktas som jämställda, en styrelse hade för få män. 

Utvecklingen mot ökad jämställdhet har gått snabbt under senare år. Förändringen kan förklaras av idrottsrörelsens jämställdhetsmål till 2025, som antogs 2017. Ett delmål är att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ ska vara representerade med minst 40 procent. År 2017 var 40 av 71 förbundsstyrelser jämställda, det vill säga 56 procent.

Läs mer om jämställdhetens utveckling på Idrottsforskning.se

Majoritet medelålders och äldre i styrelserna

2023-11-21

Antal män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2022.
Källa: Riksidrottsförbundet

Majoriteten av ledamöterna i specialidrottsförbundens styrelser är 46 år eller äldre. Fler män än kvinnor finns representerade i de äldre ålderskategorierna. Det omvända gäller för de yngre grupperna. Totalt fanns 304 män och 274 kvinnor i de 72 förbundsstyrelserna 2022.

Stor andel kvinnor bland de yngsta ledamöterna

2023-11-21

Andel (%) män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2022. 
Källa: Riksidrottsförbundet

Det är stora skillnader mellan andelen män och kvinnor i olika åldersgrupper i specialidrottsförbundens styrelser. Kvinnliga ledamöter dominerar i den yngsta och till antalet minsta kategorin. Männen är i klar majoritet i den äldsta kategorin, som innehåller betydligt fler individer. Totalt består specialidrottsförbundens styrelser av 53 procent män och 47 procent kvinnor

Fler män än kvinnor bland förbundens ordföranden

2023-11-21

Andel (%) kvinnor och män som ordförande i de 72 specialidrottsförbunden. År 2022.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män sitter på många av idrottsrörelsens högsta poster. Det märks bland annat i rollen som ordförande i ett specialidrottsförbund. 60 procent av förbunden har valt en man till den posten. Men också här blir kvinnorna fler. År 2022 hade 29 av 72 förbund en kvinnlig ordförande. Det är åtta fler än 2017, då idrottsrörelsens jämställdhetsmål antogs (antalet förbund var då 71).

Förbundens generalsekreterare är oftast en man

2023-11-21

Andel (%) kvinnor och män som generalsekreterare i de 72 specialidrottsförbunden. I person är icke-binär. Ett förbund har angett ”Ingen”.  År 2022.
Källa: Riksidrottsförbundet

Generalsekreteraren är ett specialidrottsförbunds högsta tjänsteman. År 2022 hade 43 män och 27 kvinnor den posten. Det sex kvinnor fler än 2017, då idrottsrörelsens jämställdhetsmål antogs (antalet förbund var då 71).

Manliga idrottsledare får fler internationella uppdrag

2023-11-21

Andel (%) svenska manliga och kvinnliga idrottsledare som är representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer. År 2022.
Källa: Riksidrottsförbundet

Specialidrotts­förbunden hade totalt 359 representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer 2022. Av dem var 64 procent män och 36 procent kvinnor. En kartläggning av svenska idrottsledare på den internationella arenan visar vilka utmaningar de möter i jämställdhetsarbetet. Rapporten kommer från Centrum för idrottsforskning.

Förbund med högst andel kvinnor som medlemmar

2023-11-21

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) kvinnor som medlemmar (aktiv i idrott). År 2022. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
*En stor andel av Friidrottsförbundets medlemmar är anslutna via Friskis & Svettis.
Källa: Riksidrottsförbundet

Män och kvinnor söker sig i hög grad till olika idrotter. Störst kvinnodominans har förbunden för cheerleading och ridsport, med över 90 procent kvinnliga medlemmar. Flest kvinnor finns inom förbunden för fotboll, friidrott och gymnastik.

Forskning visar att idrotten i stor utsträckning styrs av starka könsnormer. Läs mer i Centrum för idrottsforsknings analys av jämställdheten inom idrotten.

Förbund med högst andel män som medlemmar

2023-11-21

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) män som medlemmar (aktiv i idrott). År 2022. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

Flera idrottsförbund har en kraftig dominans av män bland sina medlemmar. I de tio förbund med högst andel män är mindre än 20 procent av medlemmarna kvinnor.

Fördjupning