Män är fortfarande i majoritet bland idrottsförbundens förtroendevalda. Men andelen kvinnor ökar snabbt. Hos medlemmarna finns stora könsskillnader – vissa förbund domineras kraftigt av kvinnor eller män.

Förbundens styrelser alltmer jämställda

Antal och andel kvinnodominerade, jämställda och mansdominerade styrelser inom de 71 specialidrottsförbunden. År 2021.
Kvinnodominerade = andelen kvinnor överstiger 60 procent. Mansdominerade = andelen män överstiger 60 procent. Jämställda = båda kön uppgår till minst 40 procent.
Källa: Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

2023-02-06

Kvinnor tar allt större plats i specialidrottsförbundens styrelser. 64 av 71 förbund (90 procent) har en jämställd sammansättning. Fem styrelser har för få kvinnor för att betraktas som jämställda, två styrelser innehåller för få män. 

Utvecklingen mot ökad jämställdhet har gått snabbt under senare år. Förändringen kan förklaras av idrottsrörelsens jämställdhetsmål till 2025, som antogs 2017. Ett delmål är att kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ ska vara representerade med minst 40 procent. År 2017 var 40 av 71 förbundsstyrelser jämställda, det vill säga 56 procent.

Läs mer om utvecklingen på Idrottsforskning.se

Majoritet medelålders och äldre i styrelserna

Antal män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2021.
Källa: Specialidrottsförbunden

2023-02-06

Majoriteten av ledamöterna i specialidrottsförbundens styrelser är 46 år eller äldre. De flesta av dem är män. Övervikten av antalet män ökar i takt med stigande ålder. Fler kvinnor än män finns representerade i de yngre ålderskategorierna. Av alla styrelseledamöter är 291 män och 272 kvinnor.

Stor andel kvinnor bland de yngsta ledamöterna

Andel (%) män och kvinnor bland ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser, fördelat på åldersgrupper. År 2021. 
Källa: Specialidrottsförbunden

2023-02-06

Andelen män och kvinnor i olika åldersgrupper skiljer sig kraftig åt. Kvinnliga ledamöter dominerar i den yngsta och till antalet minsta kategorin. Männen är i klar majoritet i den äldsta åldersgruppen. Totalt består specialidrottsförbundens styrelser av 52 procent män och 48 procent kvinnor

Fler män än kvinnor bland förbundens ordföranden

Andel (%) kvinnor och män som ordförande i de 71 specialidrottsförbunden. År 2021.
Källa: Riksidrottsförbundet

2023-02-06

Män sitter på de flesta av idrottsrörelsens högsta poster. Det märks bland annat i rollen som ordförande i ett specialidrottsförbund. Närmare två tredjedelar av förbunden har valt en man till den posten. Men också här blir kvinnorna fler. År 2021 hade 26 av 71 förbund en kvinnlig ordförande. Det är två fler än året innan och sju fler än 2019.

Förbundens generalsekreterare är oftast en man

Andel (%) kvinnor och män som generalsekreterare i de 71 specialidrottsförbunden. År 2021.
Källa: Specialidrottsförbunden

2023-02-06

Generalsekreteraren är ett specialidrottsförbunds högsta tjänsteman. År 2021 hade 45 män och 26 kvinnor den posten. Det två kvinnor fler än året innan.

Manliga idrottsledare får fler internationella uppdrag

Andel (%) svenska manliga och kvinnliga idrottsledare som är representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer. År 2021.
Källa: Riksidrottsförbundet

2023-02-06

Specialidrotts­förbunden har totalt 344 representanter i internationella förbundsstyrelser och kommittéer. Av dem är 65 procent män. En kartläggning av svenska idrottsledare på den internationella arenan visar på de utmaningar de möter i jämställdhetsarbetet.

Förbund med högst andel kvinnor som medlemmar

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) kvinnor som medlemmar. År 2021. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
*En stor andel av Friidrottsförbundets medlemmar är anslutna via Friskis & Svettis.
Källa: Riksidrottsförbundet

2022-11-09

Män och kvinnor söker sig i hög grad till olika idrotter. Störst kvinnodominans finns i förbunden för cheerleading och ridsport, med över 90 procent kvinnliga medlemmar. Flest kvinnor rymmer de två största förbunden: Fotboll- och Friidrottsförbundet.

Forskning visar att idrotten i stor utsträckning styrs av starka könsnormer. Läs mer i Centrum för idrottsforsknings analys av jämställdheten inom idrotten.

Förbund med högst andel män som medlemmar

De tio specialidrottsförbund med högst andel (%) män som medlemmar. År 2021. En person kan vara aktiv i flera idrottsförbund.
Källa: Riksidrottsförbundet

2022-11-09

Flera idrottsförbund har en kraftig dominans av män bland sina medlemmar. I de tio förbund med högst andel män är mindre än 20 procent av medlemmarna kvinnor.