Personer med funktionsnedsättning idrottar och motionerar mindre än andra. Forskare har identifierat vad som hindrar fysisk aktivitet och vad man kan göra för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att bli mer aktiva.

Funktionsnedsättning och fysisk aktivitet

Andel (%) som når rekommendationen om minst 30 minuter måttlig till hög fysisk aktivitet per dag. Personer med och utan funktionsnedsättning. År 2008.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (2008)

Personer med funktionsnedsättningar är mindre fysiskt aktiva än andra. En mindre andel i den gruppen bedöms nå hälsorekommendationen om minst 30 minuter fysisk aktivitet per dag jämfört med den övriga befolkningen.

Hinder till idrott och träning

Framträdande hinder till idrott, träning och motion hos personer med funktionsnedsättning. Informationen baseras på kvalitativa vetenskapliga studier i rapporten Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Faktorerna står inte i någon särskild inbördes ordning, och ska inte betraktas som en fullständig lista på faktorer.
Källa: Bergström, Hagströmer, Sundberg & Taube (2010). Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.

Många av de mest framträdande hindren till träning och motion för personer med funktionsnedsättningar har att göra med olika dimensioner av bristande tillgänglighet.

Underlättande faktorer

Underlättande faktorer för träning och motion hos personer med funktionsnedsättningar. Informationen baseras på kvalitativa vetenskapliga studier i rapporten Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Faktorerna står inte i någon särskild inbördes ordning, och ska inte betraktas som en fullständig lista på faktorer.
Källa: Bergström, Hagströmer, Sundberg & Taube (2010). Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.

Det finns en lång rad underlättande faktorer till träning och idrott för personer med funktionsnedsättningar, allt från socialt stöd och positiv attityd från personer och grupper i omgivningen, till utbud av träningslokaler, idrottsföreningar och tillgång till professionellt stöd och assistans.

Deltagandet inom parasporten minskar

LOK-stöd till Svenska Parasportförbundet, antal deltagartillfällen per år 2011–2019. För deltagare med funktionsnedsättningar finns ingen övre åldersgräns för aktivitetsstöd, vilket det gör för personer utan funktionsnedsättningar (max 25 år).
Källa: Riksidrottsförbundet

Antal bidragsberättigade deltagartillfällen för idrottare med funktionsnedsättningar har stadigt minskat de senaste åren. Statistiken kan påverkas av att en del idrottare med funktionsnedsättningar deltar i verksamheter som inte särskiljer parasportare i sin statistik. Parasport Sverige (Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté) organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning samt intellektuella funktionsnedsättningar inom 15 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer intellektuella funktionsnedsättningar.