Personer med funktionsnedsättningar är generellt mindre fysiskt aktiva och idrottar mindre än personer utan funktionsnedsättningar, även om mängden fysisk aktivitet och villkoren till fysisk aktivitet varierar för individer med olika former av funktionsnedsättningar. Ett viktigt mål inom idrotten och i folkhälsoarbetet för ökad fysisk aktivitet är att tillgängliggöra rörelse för alla i samhället. Nedan presenteras statistik om idrottsdeltagande för personer med funktionsnedsättningar över tid.

Fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning

Andel (%) som når minst 30 minuter om dagen av måttlig till hög fysisk aktivitet. Jämförelse mellan personer med och utan funktionsnedsättningar.
Källa: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” (2008)

Diagrammet visar att personer med funktionsnedsättningar är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättningar: endast 55 procent når upp till ”30 minuter om dagen” jämfört med 68 procent i den andra gruppen. Den specialanalys som Folkhälsomyndigheten gjorde på fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning är tio år gammal och mycket kan ha förändrats sedan dess.

Hinder till idrott och träning

Framträdande hinder till idrott, träning och motion hos personer med funktionsnedsättning. Informationen baseras på kvalitativa vetenskapliga studier i rapporten Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Faktorerna står inte i någon särskild inbördes ordning, och ska inte betraktas som en fullständig lista på faktorer.
Källa: Bergström, Hagströmer, Sundberg & Taube (2010). Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.

Tabellen visar att många av de mest framträdande hindren till träning och motion för personer med funktionsnedsättningar har att göra med olika dimensioner av bristande tillgänglighet att göra.

Underlättande faktorer

Underlättande faktorer för träning och motion hos personer med funktionsnedsättningar. Informationen baseras på kvalitativa vetenskapliga studier i rapporten Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning. Faktorerna står inte i någon särskild inbördes ordning, och ska inte betraktas som en fullständig lista på faktorer.
Källa: Bergström, Hagströmer, Sundberg & Taube (2010). Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.

Tabellen visar att det finns en lång rad underlättande faktorer till träning och idrott för personer med funktionsnedsättningar, allt från socialt stöd och positiv attityd från personer och grupper i omgivningen, till utbud av träningslokaler, idrottsföreningar och tillgång till professionellt stöd och assistans.

Idrottsdeltagandet inom parasporten verkar minska

LOK-stöd till Svenska Parasportförbundet, antal träningstillfällen per år under åren 2011-2016. För deltagare med funktionsnedsättningar finns ingen övre åldersgräns för aktivitetsstöd vilket det gör för personer utan funktionsnedsättningar (max 25 år).
Källa: Riksidrottsförbundet

Antal träningstillfällen för idrottare med funktionsnedsättningar har stadigt minskat under tidsperioden. Antal bidragsberättigade träningstillfällen har minskat med cirka nio procent mellan år 2011 och 2016. Antal träningstillfällen verkar ha stabiliserats på drygt 250 000 per år sedan år 2014.

Parasport Sverige administrerar verksamhet för 18 egna idrotter. Ytterligare 20 idrotter administreras av respektive specialidrottsförbund.

Förbund med paraidrott tillhör några av våra mest framgångsrika

De tio specialidrottsförbund med flest vunna medaljer vid senaste VM eller motsvarande, varav två har starka kopplingar till idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar.
Källa: Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden

Tabellen visar att parasportförbundet och dövidrottsförbundet tillhör några av Sveriges mest framgångsrika specialidrottsförbund när det gäller antalet vunna medaljer vid senaste VM eller motsvarande. Parasportförbundet ligger på tredje plats av alla 71 förbund, medan dövidrottsförbundet hamnar på en mycket fin sjätte plats 2016.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om Svenska Parasportförbundet.
Läs mer om fysisk aktivitet och funktionsnedsättning.