Området demokrati och makt handlar om att alla inom idrotten ska ha lika förutsättningar att kunna påverka och ha inflytande över verksamheten – ung som gammal, man som kvinna och oavsett socioekonomisk bakgrund.

Kvinnor och män i lokala idrottsföreningars styrelser

Sammansättning av föreningsstyrelsen utifrån kön år 2016. Andel män och kvinnor (%). Uppgifterna bygger på svaren från över 6 000 idrottsföreningar.
Källa: Vem håller i klubban? Centrum för idrottsforskning (2016)

Enligt diagrammet är andelen kvinnor i föreningarnas styrelser endast 37 procent jämfört med männens andel på 63 procent. Det som är mest intressant med denna statistik är att uppgifterna kommer direkt från föreningarna och att resultatet är representativt för hela landet. Tidigare har idrottsforskningen fått förlita sig på övergripande bedömningar av styrelsesammansättningen från Riksidrottsförbundet eller respektive specialidrottsförbund. Studien Vem håller i klubban? fyller ett viktigt tomrum och ökar kunskapen om situationen på gräsrotsnivån.

Lokala idrottsföreningars styrelsesammansättning

Könsfördelning i styrelsen efter styrelsepost, ordförande, kassör, sekreterare och ledamot. Uppgifterna bygger på svaren från över 6 000 idrottsföreningar år 2016.
Källa: Vem håller i klubban? Centrum för idrottsforskning (2016)

Tabellen visar att posterna som ordförande och kassör är mansdominerade i föreningarna, liksom när det gäller styrelsens sammansättning totalt. Speciellt ordförandeposten är tydligt mansdominerad med en andel på 76 procent jämfört med endast 24 procent för kvinnor. Den enda jämställda posten är den som sekreterare. Ingen post är kvinnodominerad.

Ju äldre ledamöter, desto större andel män

Styrelseledamöter i specialidrottsförbunden år 2015. Andel män och kvinnor i olika åldersgrupper (%).
Källa: Specialidrottsförbunden

Statistiken visar att ju äldre ledamöterna är, desto större andel är män. Endast i den yngsta åldersgruppen (< 30 år) är kvinnorna i majoritet.

De flesta ledamöter är medelålders

Antal manliga och kvinnliga ledamöter i specialidrottsförbundens styrelser fördelat på åldersgrupper, år 2015.
Källa: Specialidrottsförbunden

Diagrammet visar vilken ålderskategori ledamöter i specialidrottsförbunden tillhör och antal fördelat på kön. 45 procent av alla ledamöter är mellan 46 och 60 år (255 individer), medan 30 procent är i åldern 30–45 år.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om demokrati och makt inom idrotten i CIF:s rapport Vem håller i klubban?