Hushållens kostnader för idrott och motion är relevanta att granska eftersom kostnader påverkar individers och gruppers möjlighet att idrotta. Om kostnaderna är för höga motverkas målet att alla i samhället ska ha goda förutsättningar att delta i verksamheten på lika villkor.

Mäns och kvinnors kostnader för idrott

Totala kostnader för idrott och motion för män och kvinnor år 2016 (kronor per år).

Källa: Riksidrottsförbundet

Mäns och kvinnors kostnader på olika områden

Olika kostnader för män och kvinnor i samband med idrotts- och motionsutövning, år 2016 (kronor per år).

Källa: Riksidrottsförbundet

Diagrammet visar att kvinnor i genomsnitt lägger mer pengar på tränings- och medlemsavgifter än vad män gör: 1 800 kronor mot 1 500 kronor per år. Män anger en högre årlig totalkostnad för idrott och träning jämfört med kvinnor, 8 300 kronor mot 6 500 kronor, vilket främst beror på högre utgifter i samband med spel och vadslagning, idrottskonsumtion med mera.

Idrottskostnader genom livet

Genomsnittliga kostnader för idrott och träning för 6-80-åringar, år 2016 (kronor per år). Kostnaderna består bland annat av medlemsavgifter, utrustning, mediakonsumtion, spel/vadslagning och resor.

Källa: Riksidrottsförbundet

Diagrammet visar att kostnaderna för att idrotta och träna ökar markant under tonåren jämfört med barnåren, från ett genomsnitt på 7 700 kronor per år till 10 200 kronor per år. Bland yngre vuxna, 19-25 år, halveras sedan utgifterna jämfört med tonårstiden. Perioden 19-25 år kännetecknas för många av studier och inträde på arbetsmarknaden men också förändrade idrotts- och motionsvanor. Personer över 25 år anger en betydligt högre kostnad för idrott och träning jämfört med unga vuxna. Detta beror sannolikt på att vuxna över 25 år har det bättre ekonomiskt ställt och kan konsumera mera idrott och träning, dels att de ofta har kostnader för idrottande barn. I de två äldsta ålderskategorierna sjunker sedan idrottskostnaderna rejält jämfört med yngre åldersgrupper.

Idrottskostnader och disponibel inkomst

Genomsnittliga kostnader (kronor per år) för idrott och träning beroende på disponibel inkomst (tkr) år 2016.

Källa: Riksidrottsförbundet

Idrottskostnader och födelseland

Genomsnittliga kostnader för idrott och träning med avseende på födelseland, år 2016 (kronor per år). Kostnaderna består bland annat av medlemsavgifter, utrustning, mediakonsumtion, spel/vadslagning och resor.

Källa: Riksidrottsförbundet

Personer födda i Sverige anger betydligt högre årliga kostnader för idrott och motion än vad personer födda i övriga Norden eller världen. De högre kostnaderna kan bero på många olika saker, till exempel socioekonomisk status, kulturella skillnader, varierande tillgång till idrottsanläggningar och utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter i bostadsområdet.

Idrottskostnader och bostadsort

Genomsnittlig kostnad för idrott och träning år 2016 beroende på bostadsortens storlek (kronor per år). Kostnaderna består bland annat av medlemsavgifter, utrustning, mediakonsumtion, spel/vadslagning och resor.

Källa: Riksidrottsförbundet

Invånare i storstäder anger betydligt högre kostnader för idrott och träning, speciellt jämfört med invånare på mindre orter. Orsakerna kan vara flera, till exempel socioekonomisk status, tillgång till anläggningar, utbud av aktiviteter och olika kostnader för att delta i idrott och träning på glesbygd jämfört med i storstad.

Fördjupningsmaterial

Läs mer om kostnader inom idrotten i CIF:s rapport Idrottens pris